OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PRAVIDLÁ

I. PODMIENKY ÚČASTI
 
1.) Podujatia Kysucká stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).
 
Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Kysuckej stovke a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.
 
2.) Podujatia Kysucká stovka sa môže zúčastniť iba osoba vopred prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Kysuckej stovky (dokončená registrácia).
 
3.) Účasť na podujatí Kysucká stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátori nezodpovedajú za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 
4.) Maximálny počet účastníkov je 110 (spolu 100 miest pre kategórie Muži a Ženy + 10 miest navyše pre kategóriu Ženy).
 
5.) Výška štartovného poplatku pre Kysuckú stovku je 35 € za osobu.
 
6.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní registrácie na Kysuckú stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu kysuckastovka@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 10 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Kysuckú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu kysuckastovka@gmail.com pred 20. februárom 2020 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).
 
7.) Pred štartom v Radoli je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (pre bližšie informácie o mieste a čase prezentácie pozri časť III. bod 1.)), kde dostane kontrolnú kartu (itinerár), čip a prípadné ďalšie inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument "Informovaný súhlas účastníka podujatia Kysucká stovka 2020".

8.) V prípade straty alebo nevrátenia čipu je účastník povinný uhradiť organizátorovi Kysuckej stovky sumu 10 EUR.
 
II. POVINNÝ VÝSTROJ

1.) Každý účastník podujatia Kysucká stovka musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri časť IV. bod 6.) pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 
2.) Súčasťou povinného výstroja je:

 • Funkčná nepremokavá priedyšná vetrovka s kapucňou, membrána ideálne od 10 000
 • Zateplovacia vrstva (fleesová mikina alebo páperová/polyesterovym vlaknom plnená bunda)
 • Hrubé rukavice, čiapka alebo Buffka
 • Reflexná páska alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu
 • Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
 • Čelová lampa s rezervnými batériami
 • Píšťalka
 • Izotermická fólia
 • Elastický obväz
 • Papierová mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Kysuckej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (link pre stiahnutie gpx súboru nájdete v sekcii Trasa)
 • Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
 • Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom alebo viečkom nie sú akceptované)
 • Doklad totožnosti

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.

III. PRIEBEH PODUJATIA
 
1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 6. marca 2020 od 17:00 hod. v Kysuckom Novom Meste v Mestská športovej hale na Športovej ulici.

2.) Štart Kysuckej stovky je spoločný. Z Mestskej športovej haly v Kysuckom Novom Meste sa účastníci spoločne presunú do obce Radoľa, kde bude štart z námestia v blízkosti kaštieľa na začiatku obce o 21:00 hod.
 
3.) Trasa Kysuckej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.
 
4.) Nosenie výstroja bežca inou osobou je striktne zakázané.
 
5.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba na obsadených kontrolných stanovištiach.
 
6.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 
7.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 
8.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi, ako aj prvú pomoc v prípade zranenia. Neposkytnutie pomoci inému účastníkovi bude mať za následok diskvalifikáciu.

9.) Účastníci Kysuckej stovky budú mať k dispozícii telefonický kontakt na Horskú záchrannú službu, ktorá bude počas celých pretekov k dispozícii pre prípad zdravotných komplikácií účastníkov.

10.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.
 
11.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).
 
12.) Organizátor podujatia Kysucká stovka nezabezpečuje dopravu účastníkov, ktorí odstúpia z iných dôvodov ako sú zdravotné dôvody. Títo účastníci môžu využiť autobusovú alebo vlakovú dopravu.
 
IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
 
1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty (itinerára).

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník do príslušného políčka do kontrolnej karty zápis, kde bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj zápisy z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.

3.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite 32 hodín, dostanev cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Kysuckej stovky.
 
4.) Pri jednom alebo viac chýbajúcich zápisoch z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) nasleduje diskvalifikácia účastníka (DSQ).
 
5.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Kysuckej stovky.
 
6.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).
 
7.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná páska alebo iný výrazný reflexný prvok mimo reflexných prvkov na oblečení a batohu sú penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
8.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 
9.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.
 
10.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 8. marca 2020 04.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 
V. OCHRANA PRÍRODY
 
1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Kysuce a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 
2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Kysuckej stovky.
 
3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.
 
VI. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári organizátorom podujatia ŠKT Kysucké Nové Mesto (pod MKŠS Kysucké Nové Mesto so sídlom Litovelská 871, 024 01 Kysucké Nové Mesto) za účelom registrácie na podujatie Kysucká stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.